algemene voorwaarden VAN BROOKHUIS VERKEERSSCHOOL

Artikel 1 - Verplichtingen rijschool

De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. dat les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 3. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de verkeersschool - onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardig­heidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeurs Vakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek (BNOR) uiterlijk twee weken na de datum waarop in over­leg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) kan worden aange­vraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan;
 4. dat de leerling, die via de verkeersschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, het CCV, of BNOR tot het afleg­gen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij de rijlessen heeft ont­vangen, dan wel tenminste over een les(motor)voertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
 5. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in het pakket, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
 6. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.134.450,50 tegen aansprake­lijkheid van de verkeersschool jegens de leerling.

Artikel 2 - Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 1. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats van de rijles (door de verkeersschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de vol­ledige lesprijs te voldoen;
 2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient persoonlijk bij de instructeur of via kantoor van de rijschool of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoed­opname in het ziekenhuis;
 3. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 4. het met de verkeersschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van het onderzoek na te komen;
 5. bij het onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen) een geldig legitimatiebewijs en een voldoende uitslag van je theorie examen  (of geldig vervangend document) te overleggen;
 6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijker­wijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de verkeerschool hiervoor niet aansprake­lijk worden gesteld;
 7. zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De verkeersschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, indien aan een cursist de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.

Artikel 3 – Betaling

 1. De rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvings­geld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les te voldoen.
 2. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorie­lessen dienen bij het afleveren van die zaken contant of per pin te worden voldaan.
 3. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de rij opleiding zijn lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de opleiding schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 4. Indien 14 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in ver­zuim. Als er na 14 dagen na de eerste herinnering geen betaling is ontvangen, zal het bedrag van de aanmaning automatisch met € 15,- administratiekosten worden verhoogd.
 5. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de verkeersschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
 6. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de verkeersschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de ver­keersschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de verkeersschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van het verschul­digde bedrag met een minimum van € 68,07.
 7. Indien de leerling in het verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkeersschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De verkeersschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
 8. Alle openstaande posten dienen voor het   eerste/her examen te zijn voldaan.

Artikel 4 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid

(tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versneld bijzonder examen; verder te noemen het onderzoek)

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de   aanvraag  aan de verkeersschool te worden voldaan.
 2. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leer­ling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, of omdat de leerling het theoriecertificaat niet tijdig heeft behaald, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling
 3. De verkeersschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. 

Artikel 5 - Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR, het CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de verkeersschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
 3. een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;
 4. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
 5. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is;
 6. zal de verkeersschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De verkeersschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
 7. In de onder punt 4 en 5 genoemde gevallen garandeert de verkeersschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, 3 gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft voor een tussentijdse toets.    

Artikel 6 - Beëindiging van de rij opleiding

 1. Indien de opleiding niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de rij opleiding door zowel de leerling als de verkeersschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
 2. Indien de rij opleiding is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode kan de leerling de rij opleiding slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede € 25,-  administratiekosten, alsmede het door de rijschool al betaalde examengeld 
 3. De verkeersschool kan de rij opleiding aan gaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de verkeersschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terug­betaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de verkeersschool nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde Bemiddelingsbureau. 

Artikel 7 - Vrijwaring

 1. De verkeersschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede   alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
 3. Begaat de leerling tijdens de rijles of examen een verkeersovertreding dan is hij/zij hiervoor niet aansprakelijk. Dit geldt echter niet voor leerlingen die lessen volgen in de categorieën A, AM en Taxi. De boete zal via factuur aan hem/haar doorbelast worden. 

Artikel 8 - Voorwaarden 10-daagse opleiding

 1. Op basis van een verplichte intest wordt beoordeeld of een leerling geschikt is voor het volgen van een versnelde cursus. Het resultaat, voldoende of onvoldoende, is hierbij bindend voor het wel of niet mogen volgen van een versnelde rijopleiding.
 2. Alvorens de leerling start met de praktijkopleiding dient het theoriecertificaat te zijn behaald.
 3. Indien het theoriecertificaat niet is behaald kan een theoriecursus worden verplicht.
 4. Alvorens de planning wordt opgemaakt dient de leerling Verkeersschool Brookhuis te hebben gemachtigd met DIGID voor het reserveren van een eventuele TTT en examen. En dient de gezondheidsverklaring geregeld te zijn.
 5. De planning geschiedt in overleg met de leerling. De leerling dient gedurende 10 achtereenvolgende werkdagen van 8.00 -20.00 uur geheel beschikbaar te zijn.
 6. Wanneer het examen is vastgelegd is annuleren niet meer mogelijk.

Artikel 9 – Voorwaarden reserveren BE-opleiding en AM-opleiding

 1. Binnen 24 uur nadat (of alvorens) de leerling een BE-opleiding of AM-opleiding reserveert via de website, dient de leerling Verkeersschool Brookhuis te hebben gemachtigd voor het reserveren van een en examen, en dient de gezondheidsverklaring geregeld te zijn.
 2. Indien de leerling 24 uur na het reserveren van de BE- of AM-opleiding Verkeersschool Brookhuis niet heeft gemachtigd, en/of zijn/haar gezondheidsverklaring niet heeft geregeld, heeft Verkeersschool Brookhuis het recht om de door de leerling gekozen datum vrij te geven voor een andere kandidaat.
 3. In het onder punt 2 genoemde geval, neemt de verkeersschool contact op met de leerling voor het plannen van een nieuwe datum. De planning geschiedt in overleg met de leerling.
 4. In geval van de AM-opleiding, dient de leerling voorafgaand aan de praktijklessen het theoriecertficaat te hebben behaald. Heeft de leerling